Loading...

Radio

  • Albanian Radio Jingle - CTHWP - Jan 2017
  • W#1 - CTHWP
  • Serbian - Radio Jingle#2
  • Albanian - Radio Jingle#6
  • Albanian - Radio Jingle#5
  • Albanian - Radio Jingle#4
  • Albanian - Radio Jingle#3
  • Serbian - Radio Jingle#1
  • Albanian - Radio Jingle#2
  • Albanian - Radio Jingle#1

Slloganet e prodhuara, qëndrimet dhe mendimet e shprehura në sllogane, nuk reflektojnë ato të Integra-s apo partnerëve të projektit.