Loading...

Ojq Integra – Critical Slogans
Image

INTEGRA u formua në vitin 2003 nga të rinj të angazhuar për të kontribuar në rimëkëmbjen dhe zhvillimin e Kosovës. Ne besojmë se qeverisja e mirë dhe të drejtat universale të njeriut, pavarësisht nga përkatësia etnike, raca, feja, gjinia, orientimi seksual dhe përkatësia politike, janë thelbësore për ndërtimin e Kosovës demokratike dhe tolerante, tërësisht të integruar në komunitetin evropian.

Ne kemi për fokus të drejtat e njeriut dhe të pakicave, ballafaqimin me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale, avokimin dhe llogaridhënien, shkrimin dhe mendimin kritik, hulumtimet dhe mediet sociale, bashkëpunimin dhe këmbimin rajonal, demokracinë dhe integrimin Evropian. Në mënyrë që të kemi punën sa më efikase, INTEGRA përbëhet nga departamentet e mëposhtme:

Rruga Rrustem Statovci p.n.
Objekti 2, Kati III, Nr. 3
Prishtinë, Kosovë
+381 38 246 717
[email protected]

Slloganet e prodhuara, qëndrimet dhe mendimet e shprehura në sllogane, nuk reflektojnë ato të Integra-s apo partnerëve të projektit.